Kwalifikacyjne Kursy zawodowe
Kwalifikacyjne kursy zawodowe. To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe  to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia. To także pomysł na odnalezienie się w innym zawodzie na trudnym obecnie rynku pracy.

Zgodnie z reformą MEN w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. W kursach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, które ukończyły naukę w szkołach dla młodzieży.

Uczęszczanie na kurs  umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kierunki prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Po zalicznie odpowiedniej liczby egzaminów kwlifikacyjnych kursant może otrzymać tytuł technika.

Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji, będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego. Dotychczas absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w celu uzyskania tytułu technika musiał ukończyć 3-letnie technikum uzupełniające lub 4-letnie technikum dla dorosłych. Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenia go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia kształcenia zawodowego i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się.

Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia na kursach zawodowych 252 kwalifikacji.

Centrum Szkoleniowe Wiedza oferuje kształcenie na wielu kwalifikacjach.


Wybierz oddział
Nasze placówki
Swoją działalnością obejmujemy  regiony wielkopolski, mazowsza, wojewodztwa opolskiego. Nasze placówki oferują szeroką ofertę edukacyjną w poszczególnych miastach. Wybierz placówkę i sprawdź jakie szkoły, kursy, i inne formy kształcenia oferujemy dla Państwa.